Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation LinksStatute اساسنامه موسسه

بیانیه-جایگاه.jpg
اساسنامه موسسه

اساسنامه موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود 

مجمع عمومی امنا 

​​​

فصل اول- کلیات و اهداف: 

ماده 1


نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه " نامیده می شود. 

ماده 2


نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعالیت موسسه در سطح ملی است. 

​ماده 4

محل: مرکز اصلی موسسه در استان: تهران – شهرستان تهران به نشانی: خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، نبش خیابان سایه، برج سایه، طبقه 15 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

​​ماده 5

تابعیت: موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند. 

​ماده 6


مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد. 

​ماده 7


دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 1000000000 ریال می باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است. 

​ماده 8


هیأت موسس موسسه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت. 

​ماده 9


اهداف موسسه عبارتند از: 
الف: کلیات 
1-تلاش مستمر در جهت توسعه، بهسازی و عمران فضای درمانی آموزشی
 2- حفظ و ارتقاء و بهبود سلامت جامعه
 3- ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده همگان از خدمات درمانی مناسب
 4- توسعه منابع انسانی مورد نیاز بخش مدیریت بهداشت و درمان
 5- سرمایه گذاری در آینده سازمان بهداشت و درمان 
ب: روش اجرای هدف از طریق دارایی های اولیه موسسه و کمک های نقدی و غیر نقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی و دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس، فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی، دولتی موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. 

 
فصل دوم: ساختار
ماده 10

ارکان موسسه عبارتند از :
1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرسس


ماده 11

وظایف مجمع عمومی موسس: 
 1-انجام اقدامات اولیه برای تاسیس موسسه؛ 2- تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛ 3- انتخاب اعضاء هیأت امنا؛ 4- انتخاب اولین مدیران و بازرسان؛ 
تبصره1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت. 
تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.


ماده 12​

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای هیأت امنا که به تعداد 9 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. 


ماده 13​

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیئت امنا به علل فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضاء بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید. 


ماده 1​4

مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه در تیر ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود. 
تبصره 1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. 
تبصره 2- مجمع عمومی هیأت امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس(ها) یا یک پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد. 
تبصره 3- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت (کتبی- تلفنی) صورت می پذیرد. 
تبصره 4- روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها روزنامه دنیای اقتصاد می باشد. 


​ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:
 1-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان( اصلی و علی البدل)؛ 2- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)؛ 3- تعیین خط مشی کلی موسسه؛ 4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیات مدیره؛ 5- تعیین عضو جانشین هیات امنا؛ 6- تصویب ترازنامه و بودجه موسسه؛ 7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه ها؛ 8- عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان. 


​ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
 1-با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛ 2- با درخواست یک پنجم اعضای امنا. 
تبصره 1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.
تبصره 2- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد. 
تبصره3- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.


ماده 17​

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
 1-تصویب تغییرات اساسنامه؛ 2- بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه؛ 3- تغییر در میزان سرمایه؛ 4- انحلال قبل از موعد؛ 5- هر گونه تغییر در ماهیت؛


​ماده 18

جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند. 
تبصره1- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد. 
تبصره 2- رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.


​ماده 19

هیات مدیره: موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود. 
تبصره 1- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و با تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود. 
تبصره 2- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 2 جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. 
تبصره3- دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.


​ماده 20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.


​ماده 21

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه 1 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.


​ماده 22

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می نماید. 
تبصره 1- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند. 
تبصره 2- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات میدره تعریف نماید.


​ماده 23

هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید. 


​ماده 24

هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد: 
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره و اگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه انجام دهد. 
تبصره1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها درصلاحیت خاص هیات امنا است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد. 
تبصره2- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری موسسه تا مبلغ 100000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.


​ماده 25

مجمع عمومی عادی امنا 1 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.


​ماده 26

هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید. تبصره: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی.


​ماده 27

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.


​ماده 28

هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود. 


​ماده 29

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند: 
1-کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛
 2-مدیران و مدیرعامل؛ 
3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛ 
4- همسر اشخاص مذکور در بند 2. 
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. 


​ماده 30

وظایف بازرس بشرح ذیل است: 
1-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛ 
2- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛ 
3- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛
 4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛ 
5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است. 
تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.


​ماده 31

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد.
تبصره1- عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد. 
تبصره2- اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. 
تبصره 3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار به امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.


​ماده 32

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:
1-نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
3- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر؛
4- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای موسسه به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛ 
6- تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛ 
7- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛ 
8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر؛ 
9- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
10- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.


​ماده 33

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود. در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.


​ماده 34

مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد. 

​​فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه
ماده 35

بودجه موسسه از طریق ذیل تأمین می شود. 
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی. 
ب) وقف و حبس. 
پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه.


​ماده 36

درآمد و هزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد. 
تبصره1- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های موسسه موجود است در حساب مخصوصی بنام موسسه نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید. 
تبصره2- سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود. 
تبصره 3- مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد. 
تبصره 4- کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود.
تبصره5- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

​ماده 37

هیات مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

​ماده 38

هیأت مدیره مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

​ماده 39

موسسه دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیآت مدیره مکلت است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید. تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

​ماده 40

انحلال: در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید. 
تبصره1- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه یا سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می گردد، واگذار نماید. 
تبصره 2- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت . 
تبصره3- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید. 
تبصره 4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

​ماده 41

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، موسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

​ماده 42

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 43

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 35 تبصره در نشست  مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی (عج) می باشد